OpAi??i uvjeti poslovanja

1. OpAi??i uvjeti

OpAi??i uvjeti su sastavni dio ugovora o rezerviranju smjeA?taja ( u nastavku voucher) i drugim uslugama kojim turistiA?ka agencija Lang international ( Agencija) potvrAi??uje da Ai??e gostu osigurati usluge smjeA?taja i druge usluge objavljene na www.croatia-lang.com.

2. Rezervacija i plaAi??anje

Upiti za rezervaciju smjeA?taja se primaju elektroniA?kim putem, pismeno ili osobno u Agenciji.Ugovaranjem rezervacije gost potvrAi??uje da se upoznao sa ovim opAi??im uvjetima i da Ai??e ih se u potpunosti pridrA?avati. Ugovaranjem rezervacije sve A?to je navedeno postaje pravna obveza za gosta i za Agenciju.

Agencija gostu daje sve potrebne informacije o putovanju.

Za potvrdu rezervacije potrebno je uplatiti akontaciju u visini od 30%, a ostatak 14 dana prije dolaska ili gotovinom na dan dolaska u Agenciji.

NaA?in plaAi??anja u Hrvatskoj:opAi??a uplatnica na naA? A?iro raA?un

NaA?in plaAi??anja iz inozemstva: bankovnom doznakom na naA? devizni raA?un ili pay pall.

3. Cijene smjeA?tajne jedinice

Cijene na web stranici su objavljene u Eurima uz svaku smjeA?tajnu jedinicu.Cijena ukljuA?uje smjeA?taj, posteljinu ( mijenjanje 1 tjedno), 2 ruA?nika po osobi tjedno, zavrA?no A?iA?Ai??enje, te utroA?ak vode, struje i plina.U cijenu je ukljuA?ena naknada za agencijsku uslugu posredovanja.U cijenu nisu ukljuA?ene dodatne usluge npr. koriA?tenje klima ureAi??aja, smjeA?taj za kuAi??nog ljubimca, djeA?ji krevetiAi??,te prijava boravka. Dodatne usluge plaAi??aju se na licu mjesta.

BoraviA?na pristojba je ukljuA?ena u cijenu, ukoliko nije navedeno da se posebno plaAi??a.

Ukoliko u smjeA?tajnu jedinicu doAi??e viA?e osoba nego A?to je naznaA?eno u rezervaciji, pruA?atelj usluga ima pravo uskratiti uslugu ili prihvatiti sve klijente uz nadoplatu nenajavljenih klijenata na licu mjesta.

4. Kategorizacija i opis usluga

SmjeA?tajne jedinice su opisane prema sluA?benoj kategorizaciji nadleA?nog tijela dobivenih od davatelja usluga. Standardi usluga i smjeA?taja pojedinih zemalja su razliA?iti i ne mogu se usporediti.

Gosti u smjeA?tajnu jedinicu dolaze nakon 14:00 sati, a na dan odlaska smjeA?tajnu jedinicu napuA?taju do 10:00 sati.

Za kasnije dolaske u smjeA?tajne objekte ( iza 19:00 sati) potrebno je prethodno najaviti.

Predaja kljuA?a smjeA?tajne jedinice obavlja se u samom objektu.

5.Pravo agencije na promjene i otkaz

Ukoliko prije ili za vrijeme boravka nastupe izvanredne okolnosti, koje se ne mogu izbjeAi??i niti otkloniti, Agencija moA?e promjeniti ili otkazati rezervirani smjeA?taj. Agencija je duA?na gostu ponuditi zamjenski smjeA?taj koji treba biti iste ili viA?e kategorije ili povratiti cjelokupni novac ako gost ne pristane na zamjenu. Ukoliko gost prihvati zamjenski smjeA?taj ili povrat sredstava, odriA?e se svih daljnjih potraA?ivanja prema Agenciji.

6. Odustajanje od putovanja

Ukoliko putnik otkaA?e rezervaciju, Agencija od ukupne cijene zadrA?ava:

za otkaz viA?e od 30 dana, 20% manipulativnih troA?kova

30 ai??i?? 15 dana, 40%

14-7 dana, 60%

7 ai??i?? 0 dana, 100%

no show, 100%

7.Obveze agencije


Obveza Agencije je brinuti se o izvrA?enim uslugama kao i o izboru davatelja usluga, brinuti o pravima i interesima gosta sukladno s dobrim obiA?ajima u turizmu. U sluA?aju odreAi??enih nesuglasica izmeAi??u gosta i davatelja usluge, Agencija se obvezuje na pomoAi??i u rjeA?avanju na obostrano zadovoljstvo.

8.Obveze gosta

Gost je obvezan: posjedovati ispravne putne isprave, poA?tivati carinske i devizne propise RH, pridrA?avati se kuAi??nog reda u smjeA?tajnoj jedinici, te suraAi??ivati sa vlasnikom i Agencijom u dobroj namjeri. Za svaku poA?injenu A?tetu u smjeA?tajnoj jedinici, gost je duA?an u cjelosti nadoknaditi vlasniku.

Prilokom dolaska u mjesto boravka, gost je duA?an predoA?iti voucher sa detaljima o broju osoba i vrsti usluga.

9.Prtljaga

Agencija ne odgovara za prtljagu koja je oA?teAi??ena, uniA?tena, izgubljena ili ukradena u smjeA?tajnoj jedinici.

10.RjeA?avanje prigovora

Ukoliko gost na samom odrediA?tu nije zadovoljan stanjem smjeA?tajne jedinice ili primjeti odreAi??ene nedostatke, duA?an je isti dan izvjestiti Agenciju i vlasnika- davatelja usluge, te s njima suraAi??ivati u dobroj namjeri da se nedostaci uklone. Ako je prigovor opravdan te pruA?ena usluga vlasnika nije zadovoljavajuAi??a, Agencija Ai??e uA?initi sve da gost dobije prihvatljivo rjeA?enje koje odgovara plaAi??enoj usluzi.

PrihvaAi??anjem zamjenskog smjeA?taja, gost se odriA?e prava na povrat plaAi??enog iznosa i naknade A?tete A?to mora biti priloA?eno u pisanoj formi.

Ako gost samostalno napusti smjeA?tajnu jedinicu i pronaAi??e drugi smjeA?taj, te tako ne pruA?i Agenciji priliku da rjeA?i problem, onda gost nema pravo na povrat sredstava ni naknadu A?tete.

Ukoliko se reklamacija ne uspije zadovoljavajuAi??e rjeA?iti na licu mjesta, gost najkasnije u roku od 8 dana poslije povratka s puta mora poslati pisani prigovor, uz potpisanu potvrdu vlasnika o situaciji u apartmanu i Agencije o prigovoru s lica mjesta.

Agencija se obvezuje rijeA?iti prigovor u roku od 14 dana od primitka. Gost se odriA?e posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u medije dok Agencija ne donese rjeA?enje. U protivnom Agencija ima pravo traA?iti nadoknadu A?tete koju bi joj takav postupak nanio.

NajviA?i iznos nadoknade po prigovoru moA?e doseAi??i iznos reklamiranog djela usluga, a ne moA?e obuhvatiti veAi?? iskoriA?tene usluge kao ni cjelokupni iznos.

Ako je gost podnio pisani prigovor nakon isteka roka od 8 dana nakon povratka s puta, Agencija takav prigovor neAi??e uvaA?iti.

11. ZaA?tita osobnih podataka

Gost osobne podatke daje dobrovoljno, koji su potrebni u prosesu rezervacije i realizacije te se koriste u daljnjoj komunikaciji.

Agencija se obvezuje da neAi??e davati osobne podatke gosta treAi??im osobama, osim u svrhu realizacije usluge.

Osobni podaci putnika A?uvaju se u bazi podataka.

12. Putno osiguranja

NaA?e cijene ne ukljuA?uju putno osiguranje, te preporuA?amo gostu da sklopi putno osiguranje kod svog osiguravajeAi??eg druA?tva.

13. NadleA?nost suda

Agencija i gost se obvezuju da Ai??e eventualne prigovore nastojati rjeA?iti sporazumno a ako to nije moguAi??e, bit Ai??e nadleA?an TrgovaA?ki sud u Rijeci. Online Drugstore, buy rosuvastatin online, Free shipping, buy depakote online, Discount 10% in Cheap Pharmacy Online Without a Prescription